AKTUALITETE

Vjen paralajmërimi i fortë, kjo është k riza tjetër e madhe që do të shkaktojë koronav.irusi

Bota po përballet me zi të shumta të shtrirë në vetëm disa muaj, sipas Kombeve të Bashkuara, duke paralajmëruar se pandemia e koronav irusit do të shtyjë një 130 milion njerëz shtesë në prag të ur isë, sipas asaj çka shkruan C NN.

“WFP” kishte paralajmëruar tashmë që viti 2020 do të ishte një vit shka tërrues për shumë vende të shkat ërruara nga va rfëria ose lu fta, me 135 milion njerëz që përballen me nivele kr ize të ur isë ose më k eq. Parashikimet e tyre të azhurnuara janë gati dyfishojnë atë numër.

Kur iu shtuan 821 milion njerëzve tashmë të ur itur në mënyrë kr onike, ai skenar do të shtyjë më shumë se 1 miliardë njerëz në situata të rënda.

Agjensia identifikoi 55 vende më të rr ezikuara për t’u zhytur nga u ria në raportin e saj vjetor për kr izat ushqimore, të lëshuar këtë javë, duke paralajmëruar se sistemet e tyre të brishta të kujdesit shëndetësor nuk do të jenë në gjendje të përballojnë ndikimin e v irusit.
“Këto vende mund të përballen me një tregti nga cmuese midis shpëtimit të jetës ose jetesës ose, në një skenar të rastit më të k eq, duke i shpëtuar njerëzit nga koronav irusi që ata të vd esin nga ur ia,” thuhet në raport.